real estate menu left
real estate menu right

Traiectul școlar și profesional al absolvenților

Traiectul profesional și școlar al absolvenţilor în perioada 2013 - 2016

Învățământ liceal de zi


An şcolar

Nr. absolvenţi

S-au angajat  în domeniul în care au finalizat pregătirea

S-au angajat în afara domeniului în care au finalizat pregătirea

 Urmează școli postliceale

Urmează  facultăți

Nr. elevi nemonitorizați

2013-2014

57

19

20

12

4

10

2014-2015

63

20

18

14

7

7

2015-2016

30

12

5

7

1

5

Învățământ liceal - frecvență redusă, Filiera Teoretică, Științele Naturii

 • în 2013 – 2014 : 44 absolvenți, dintre care  31 au un loc de muncă.
 • 2014 – 2015 – 34 absolvenți, dintre care 22 au un loc de muncă.
 • 2015-2016 - 44 absolvenți, dintre care 35 au loc de muncă.

Învățământul postliceal – domeniul Transporturi, calificarea Electromecanic auto

 • Promoția 2015: din cei 17 absolvenți: 8 s-au angajat în domeniu sau au trecut în cadrul firmelor unde lucrau pe un post din domeniu; 3 lucrează în alt domeniu; 3 sunt șomeri, iar 3 absolvenți  nu au putut fi monitorizați.
 • Promoția 2016: din cei 30 absolvenți: 12 s-au angajat în domeniu sau au trecut în cadrul firmelor unde lucrau pe un post din domeniu; 12 lucrează în alt domeniu; 4 sunt șomeri, iar 2 absolvenți  nu au putut fi monitorizați.

 

Concluzii:

  • Se constată un procent mic de absolvenţi ai nivelului 4 de calificare (absolvenţi de liceu) care continuă studiile în învăţământul superior, datorat atât promovabilității reduse, dar și situației financiare a familiei, prejudecăților;
  • 40% din absolvenții învățământului postliceal promoția 2016 (calificarea electromecanic auto) și-au găsit un loc de muncă în domeniu sau și-au schimbat încadrarea în cadrul firmelor unde lucrau (reprezentanțe, service-uri auto). Un procent de 10 % sunt în probe la diferite firme de profil.
  • Procent relativ mare de şomeri în rândul absolvenţilor nivelului 4 din anul școlar 2015/2016,  o mare parte dintre ei urmărind să beneficieze de ajutorul de șomaj acordat timp de 6 luni, timp în care urmează cursuri de recalificare oferite de AJOFM Vâlcea și își caută un loc de muncă. Este și motivul pentru care puțini dintre ei optează să urmeze imediat după absolvirea liceului învățământul postliceal.
  • Mulţi decid să plece la muncă în străinătate (cauza: situaţie materială şi financiară dificile, lipsa locurilor de muncă bine plătite).
  • Este dificil de realizat o anchetă referitoare la inserția socioprofesională a  absolvenților și urmărirea traseului educațional sau personal al acestora.

 

PROGNOZA PRIVIND TRAIECTUL ȘCOLAR ȘI PROFESIONAL AL ABSOLVENȚILOR PROMOȚIEI 2017

 

Forma de învățământ

Se vor angaja în domeniul în care au finalizat pregătirea
(%)

Se vor  angaja în afara domeniului în care au finalizat pregătirea
(%)

Vor urma școli liceale / postliceale de zi
(%)

Vor urma  facultăți
(%)

Liceu zi

40%

26%

19%

15%

Liceu frecvență redusă (științele naturii)

10%

42%

38%

10%

Liceu seral (domeniul Construcții, instalații și lucrări publice)

34%

39%

19%

8%

Învățământ profesional

61%

11%

28%

-

Învățământ postliceal

45%

26%

15%

-

Estimăm că un procent  semnificativ de elevi din învățământul profesional  (50%) își vor continua  studiile în cadrul învățământului liceal seral, iar un procent de 28% vor urma învățământul liceal de zi.


 

Modalități de diseminare în unitate și în comunitate a rezultatelor  monitorizării privind traiectul școlar/profesional al absolvenților

Obiective specifice:
 1. Informarea publicului/ comunității cu privire la traiectul școlar/profesional al absolvenților noștri.
 2. Informarea părinților și elevilor cu privire la specificul  liceului,  oferta educațională și traiectul școlar și profesional.
Strategia de diseminare este  construită pe două direcții, și anume :
A) diseminarea  în unitate, prin:

 • ședințe ale Consiliului Profesoral, ședințe cu părinții
 • oferirea de servicii de orientare şi consiliere pentru elevi şi părinţi;
 • afișarea  la loc vizibil în școală și la avizier a informațiilor relevante

B) diseminarea în comunitate, prin:

 • articole în  presa scrisă și în cadrul unor emisiuni TV;
 • prin intermediul mediului online: site-ul liceului www.gsferdinand.ro, pagina Facebook a școlii, a portalului  www.didactic.ro .
 • organizarea unui turneu publicitar prin majoritatea școlilor gimnaziale din județ pentru prezentarea ofertei educaționale, în care să se prezinte elevilor claselor a VIII-a rezultatele monitorizării privind traiectul școlar/profesional al absolvenților noștri.
 • dezvoltarea parteneriatului public – privat pentru o mai bună adaptare a ofertei educaționale la specificul pieței muncii și a angajării unui număr cât mai mare de absolvenți în domeniul formării lor profesionale;
 • organizarea, în colaborare cu Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională (C.J.R.A.E.) Vâlcea,  în cadrul liceului nostru, a  „Târgului ofertelor educaţionale"  pentru învățământul profesional.
 • Diseminarea rezultatelor în cadrul  „Târgului ofertelor educaţionale"  pentru învățământul liceal

 

 

STRATEGIA ASUMATĂ PRIN PLANUL DE ACȚIUNE AL ȘCOLII
Priorități ale liceului ce urmăresc  creșterea gradului de  inserție profesională  a absolvenților și sprijinirea acestora pentru a urma o formă de învățământ superioară

PRIORITATEA 2. Optimizarea activității cotidiene de predare și a practicilor de învățare în vederea ameliorării rezultatelor școlare

OBIECTIVE

 • Proiectarea documentelor școlare astfel încât demersul didactic să fie centrat pe progresul elevilor la învățătură;
 • Identificarea aptitudinilor și nevoilor personale ale elevilor prin teste inițiale, stabilirea stilului de învățare, a stilului de inteligență dominant;
 • Folosirea în procesul de predare a unor metode moderne și a unor stiluri de predare flexibile, valoroase, stimulative, moderne, activ participative, care să conducă la creșterea motivației pentru învățare și a performanței școlare;
 • Evaluarea impactului asupra învățării elevului prin analiza rezultatelor obținute de elevi;
 • Consolidarea susținerii educației și formării elevilor cu cerințe educaționale speciale (CES) și a celor proveniți din familii defavorizate sau aflate în dificultate;
 • Oferirea de sprijin timpuriu pentru elevii care în urma rezultatelor obținute la testele inițiale se dovedește că au nevoie de acesta;
 • Oferirea de planuri remediale pentru elevii aflați în risc de corijență și repetenție;
 • Îmbunătățirea managementului prin construirea unui climat de siguranță și încredere pentru desfășurarea în condiții optime a procesului instructiv educativ.

ȚINTE

 • Creșterea la 40% a numărului de cadre didactice participante la cursuri de formare/perfecționare privind metode și tehnici moderne de predare - învățare - evaluare;
 • Creșterea cu 25% a numărului de elevi participanți la concursurile școlare și extrașcolare care obțin performanțe
 • Reducerea cu 90% a ratei de repetenție;
 • Creșterea procentului de promovare a examenului de bacalaureat la 40%;
 • Creșterea la 80% a mediilor generale peste 7 obținute în timpul anului școlar de către elevi;
 • 80 % dintre elevi să posede bagajul minimal de cunoştinţe stabilit prin programele școlare în vigoare pentru fiecare disciplină/modul;
 • Creșterea la 100% a participării elevilor la pregătirea examenului de bacalaureat și a altor concursuri;

 

PRIORITATEA 4: Dezvoltarea capacităţii de  informare, orientare, consiliere privind cariera și sprijinul în educație și formare

OBIECTIVE

 • Facilitarea accesului la servicii de orientare şi consiliere pentru elevi şi părinţi;
 • Elaborarea unui suport informațional necesar diriginților în activitatea de consiliere și orientare;
 • Valorificarea rezultatelor evaluării prin urmărirea traiectului școlar și profesional ulterior al absolvenților;
 • Creșterea numărului profesorilor diriginți care-și dezvoltă competențele de consiliere și orientare profesională cu 50%;
 • Elaborarea unei prezentări multimedia conţinând oferta curriculară şi popularizarea în rândul elevilor și părinților a ofertei curriculare.
 • Discutarea conţinutului programei CDL cu agenţii economici de profil.
 • Implementarea unui sistem eficient de conectare a unității școlare la realitățile din sectorul economic, local și regional

ŢINTE

 • Creşterea  cu 70% a numărului de elevi și părinţi consiliați;
 • Creșterea la 80% a cadrelor didactice diriginți participante la cursuri de formare în domeniul consilierii și orientării;
 • Dotarea cabinetului şcolar de asistenţă psihopedagogică cu materiale informative privind reţeaua şcolară, profilele ocupaţionale, calificările profesionale, baterii de teste, echipamente și soft etc.;
 • Asumarea ofertei educaţionale a şcolii de cel puţin 90 % din elevii școlii;
 • Participarea a 90% din elevii claselor terminale la programe/activități de orientare școlară și profesională derulate în școală și prin parteneriatele cu agenții economici/AJOFM

PRIORITATEA 5 : Creşterea adaptabilităţii ofertei educaţionale și a competențelor absolvenților la cerinţele pieţei muncii prin dezvoltarea parteneriatului public-privat

OBIECTIVE

 • Dezvoltarea parteneriatului public – privat pentru o mai bună adaptare a ofertei educaționale la specificul pieței muncii și a angajării unui număr cât mai mare de absolvenți în domeniul formării lor profesionale;
 • Reconsiderarea ofertei curriculare pe baza PRAI și PLAI prin includerea în planul de şcolarizare a noi clase de învăţământ liceal  şi postliceal;
 • Implicarea agenților economici în elaborarea CDL-urilor și dobândirea de către elevi a competențelor cheie specifice disciplinelor tehnice ;
 • Dezvoltarea competențelor antreprenoriale prin introducerea de noi conținuturi în concordanță cu evoluția cererii pieței muncii;
 • Creșterea gradului de inserție profesională a absolvenților pe piața muncii și monitorizarea acesteia

ȚINTĂ

 • Realizarea de 5 noi parteneriate funcţionale între unitatea noastră și agenţi economici în vederea realizării practicii și a creșterii cu 30% a numărului de absolvenți angajați;
 • Creșterea cu 50% a implicării  agenţilor economici în dezvoltarea ofertelor de educaţie (elaborarea CDL-urilor), relevante pentru nevoile de învăţare individuală şi pentru nevoile agenților economici;
 • Identificarea în vederea autorizării unor noi calificări pentru învățământul liceal și postliceal care să fie incluse în planul de școlarizare 2017/2018 și în oferta educațională pentru anii următori
 • Autorizarea a două calificări pentru învățământul liceal: profilul Servicii, domeniul de pregătire profesională Turism și alimentație, calificările Organizator banqueting și Tehnician în hotelărie și a trei calificări noi  pentru învățământul postliceal (domeniul Informatică – calificarea Analist programator, domeniul Mecanică – calificarea Optician, domeniul  Construcţii , instalaţii, arhitectură şi sistematizare – calificarea Laborant pentru construcții), în concordanță cu cerințele pieții;
 • Creșterea gradului de inserție profesională a absolvenților cu 20% atât în domeniul pregătirii de bază cât și în domenii conexe.

 

 

 

 

Subcategorii


Joomla!. XHTML and CSS.