real estate menu left
real estate menu right

Drepturi, îndatoriri și sancțiuni

DREPTURI, ÎNDATORIRI ŞI SANCŢIUNI CE SE POT APLICA ELEVILOR

DIN GRUPUL ȘCOLAR “FERDINAND I”

 

 

- extras din Regulamentul de ordine interioară al liceului -

 

I. ÎNDATORIRILE ELEVILOR

 

Art.1. Elevii sunt obligaţi să cunoască şi să respecte toate prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, ale Regulamentului de ordine interioară, să respecte toate legile statului.

Art.2. Elevii au datoria de a frecventa cursurile, de a se pregăti la fiecare disciplină de studiu, de a-şi însuşi cunoştinţele prevăzute de programele şcolare.

Art.3. Elevii trebuie să aibă o comportare civilizată.

Art.4. Ţinuta elevilor trebuie să nu fie indecentă(bluze decoltate, scurte sau transparente, machiaj excesiv, fuste foarte scurte, pantaloni cu talia prea joasă, păr vopsit în culori stridente, bijuterii în exces, piercinguri, ţinută capilară indecentă).

Art. 5. Accesul elevilor în şcoală se face exclusiv pe uşa destinată elevilor.

Art. 6. Accesul spre sălile de curs se face exclusiv pe scările destinate elevilor. Accesul pe uşa şi pe scările destinate personalului angajat al şcolii se poate face în condiţii deosebite şi însoţiţi de un adult.

Art.7. Comunicările, în pauză, dintre elevi şi cadrele didactice se fac prin intermediul elevului de serviciu doar cu acordul profesorului, iar staţionarea elevilor pe holul din faţa cancelariei este interzisă.

Art.8. Accesul la aparatura de specialitate, la mijloacele de învăţământ şi materiale didactice se face numai sub supravegherea persoanelor autorizate.

Art.9. În cazul deteriorării unor bunuri, acestea vor fi înlocuite pe cheltuiala celui care a comis fapta sau dacă nu se stabileşte vinovatul, pe cheltuiala colectivului clasei care a utilizat respectivul obiect; manualele gratuite distribuite elevilor şi nereturnate sau deteriorate de către aceştia vor fi plătite de elevi la un preţ stabilit de conducerea şcolii.

Art.10. În situaţii deosebite elevii pot solicita învoiri numai de la profesorul diriginte sau în lipsa acestuia de la profesorul de serviciu pe şcoală. Profesorii vor consemna absenţele în catalog şi vor fi motivate pe baza cererii unuia dintre părinţi.

Art.11. Motivarea absenţelor se face de către diriginte în ziua prezentării actelor justificative care pot fi:

a) adeverinţă eliberată de medicul cabinetului şcolar sau de medicul de familie aceasta din urmă fiind vizată de medicul şcolar;

b) adeverinţă sau certificat medical eliberat de unitatea sanitară, în cazul în care elevul a fost internat în spital;

c) cererea scrisă a părintelui/tutorelui legal al elevului, adresată directorului unităţii de învăţământ şi aprobată de acesta, în urma consultării cu dirigintele clasei.

Art.12. În cazul elevilor minori părintele are obligaţia de a prezenta personal dirigintelui actele justificative pentru absenţele copilului lor.

Art.13. Actele pe baza cărora se face motivarea absenţelor vor fi prezentate în termen de maxim 7 (şapte) zile de la reluarea activităţii elevului. După cele 7 zile absenţele nu vor mai fi motivate.

Art. 14. Este interzisă, în timpul programului, deplasarea în afara incintei şcolare.

Art. 15. Elevii sunt obligaţi să anunţe de urgenţă, pe primul angajat al şcolii pe care îl găseşte despre:

a) existenţa unei situaţii deosebite (conflict, agresiune etc.);

b) prezenţa în clădiri sau în curtea unităţii şcolare a unor persoane suspecte sau aflate în situaţia de a produce evenimente nedorite;

c) existenţa unor pachete, bagaje sau alte obiecte suspecte sau lăsate fără supraveghere.

Art.16. Se interzice introducerea în şcoală a aparaturii electronice (radio-casetofoane, calculatoare etc.) fără acordul conducerii şcolii şi fără supravegherea unui cadru didactic.

Art.17. Se interzice aducerea în incinta şcolii a unor persoane străine care pot tulbura activitatea unităţii şcolare.

Art. 18. Se interzice elevilor intrarea în curtea şcolii cu orice tip de autovehicul.

Art. 19. Este interzis elevilor:

a) să distrugă documente şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole etc.;

b) să deterioreze bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ;

c) să aducă şi să difuzeze în unitatea de învăţământ materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa;

d) să organizeze şi să participe la acţiuni de protest care afectează desfăşurarea activităţii de învăţământ sau care afectează frecvenţa la cursuri a elevilor;

e) să blocheze căile de acces în spaţiile de învăţământ;

f) să deţină şi să consume în perimetrul unităţii de învăţământ şi în afara ei droguri, băuturi alcoolice, ţigări şi să participe la jocuri de noroc;

g) să introducă în perimetrul unităţii de învăţământ orice tipuri de arme sau alte instrumente, precum muniţie, petarde, pocnitori etc., care prin acţiunea lor pot afecta integritatea fizică şi psihică a colectivului de elevi şi a personalului unităţii de învăţământ;

h) să posede şi să difuzeze materiale cu caracter obscen sau pornografic;

i) să ţină în stare de funcţionare telefoanele celulare în timpul orelor de curs, a examenelor şi a concursurilor;

j) să înregistreze audio sau video activităţile din şcoală fără acordul profesorilor sau al conducerii şcolii:

k) să lanseze anunţuri false cu privire la amplasarea unor materiale explozibile în perimetrul unităţii de învăţământ;

l) să aducă jigniri şi să manifeste agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul unităţii de învăţământ;

m) să frecventeze barurile, cazinourile şi să practice jocurile de noroc;

n) să stea pe holuri după ce s-a sunat de intrare;

o) să deranjeze desfăşurarea activităţilor din şcoală.

 

OBLIGAŢIILE ELEVULUI DE SERVICIU PE CLASĂ

 

Art. 20. Prin rotaţie, elevii fiecărei clase fac de serviciu în clasă având următoarele atribuţii:

a) preiau spaţiul şcolar cu 10 minute înainte de începerea programului şi semnalează profesorului de serviciu orice deficienţă sau lucru suspect;

b) asigură condiţii optime de desfăşurare a lecţiilor (ordine, curăţenie, cretă, tablă ştearsă);

c) comunică la fiecare oră absenţele;

d) pleacă ultimii din clasă, predând personalului de serviciu, în bună stare, spaţiul şcolar;

e) asigură securitatea clasei în orele în care activitatea se desfăşoară în alte spaţii şcolare.

 

OBLIGAŢIILE ELEVULUI DE SERVICIU PE ŞCOALĂ

 

Art. 21. Elevii prestează, conform unei planificări interne, serviciul pe şcoală având următoarele obligaţii:

a) se prezintă la şcoală la ora 7,45, când preia serviciul şi părăseşte şcoala la 1500;

b) poartă banderola care îi afirmă calitatea oficială de reprezentant al şcolii;

c) are o ţinută şi atitudine decentă;

d) se interzice părăsirea postului în timpul programului;

e) semnalizează sonor începutul şi sfârşitul orelor de curs;

f) ca persoană oficială, mediază relaţia între profesori şi elevi, părinţi sau alte persoane care vin în şcoală;

g) se subordonează profesorului de serviciu pe şcoală, cu care ia legătura la începutul programului şi pe care îl informează asupra tuturor problemelor deosebite care apar în timpul serviciului;

h) legitimează toate persoanele care vor să intre în şcoală şi dacă au probleme care justifică accesul îi va trece în registrul de evidenţă, consemnând datele necesare;

i) nu schimbă calitatea de elev de serviciu cu nici un coleg, răspunzând de ceea ce se întâmplă pe tot parcursul zilei; în cazul susţinerii tezelor sau cazuri de urgenţă, anunţă profesorul de serviciu şi de comun acord găsesc un înlocuitor care semnează de preluarea serviciului;

j) în timpul serviciului nu poartă discuţii cu colegi sau prieteni, nu permite aglomerarea elevilor în faţa cancelariei

sau a cabinetului directorului;

k) supraveghează, alături de profesorul de serviciu şi de alte persoane abilitate de conducerea şcolii, starea disciplinară şi păstrarea bunurilor;

l) preia şi distribuie creta elevilor de serviciu pe clasă;

m) anunţă, cu o zi înainte, dacă nu poate presta serviciul pe şcoală.

 

II.SANCŢIUNI

 

Art.22.Elevii care săvârşesc fapte prin care se încalcă dispoziţiile legale în vigoare, inclusiv Regulamentul de organizare şi funcţionare a instituţiilor de învăţământ preuniversitar şi Regulamentul de ordine interioară, vor fi sancţionaţi în funcţie de gravitatea acestora şi de repetabilitatea lor.

Art. 23. Sancţiunile care se pot aplica elevilor sunt următoarele:

a) observaţia individuală;

b) mustrarea în faţa clasei şi/sau în faţa consiliului clasei sau a consiliului profesoral;

c) mustrarea scrisă;

d) retragerea temporară sau definitivă a bursei;

e) eliminarea de la cursuri pe o perioadă de 3-5 zile;

f) mutarea disciplinară la o clasă paralelă;

g) preavizul de exmatriculare;

h) exmatricularea cu drept de reînscriere în anul următor în aceeaşi unitate de învăţământ şi în acelaşi an de studiu;

i) exmatricularea fără drept de reînscriere în aceeaşi unitate de învăţământ;

j) exmatricularea din toate unităţile de învăţământ fără drept de reînscriere pentru o perioadă de timp.

 

 

 

Drepturile, îndatoririle şi sancţiunile elevilor din internat

 

I. Drepturile elevilor interni:

Art. 1. Elevii care sunt cazaţi în căminul internat au dreptul să folosească în mod gratuit baza materială şi culturală a internatului, să beneficieze de asistenţă medicală, să folosească spaţiul de studiu, să aleagă şi să fie ales în comitetul de internat, să facă propuneri pentru îmbunătăţirea condiţiilor de studiu şi de viaţă în internat, să participe la serbări şi alte activităţi organizate de şcoală, să beneficieze de spălarea gratuită a lenjeriei.

Art. 2. Elevii interni pot servi masa la cantina şcolii, în baza unui abonament lunar.

 

II. Îndatoririle elevilor interni.

Art. 3. Elevii interni au următoarele îndatoriri:

1. să respecte programul cadru al internatului;

2. să aibă o ţinută şi o atitudine corespunzătoare;

3. să folosească în mod corespunzător bunurile din inventar electrice şi sanitare precum şi celelalte bunuri puse la dispoziţie;

4. să efectueze programul gospodăresc stabilit de comitetul de cămin;

5. să respecte regulile igienico-sanitare;

6. să păstreze liniştea, ordinea şi curăţenia în camera de locuit, în spaţiile de folosinţă în comun;

7. să achite lunar regia de internat ,cazarea şi alo, instalaţiile caţia de hrană până la sfârşitul luni în curs pentru luna următoare. Situaţiile deosebite care împiedică acest lucru vor fi aduse la cunoştinţa personalului responsabil de cămin (director, pedagog ),în timp util. În cazul neefectuării acestor plăţi contractul va fi considerat reziliat unilateral.

8. să predea şi să preia lenjeria pe care o are în inventar; să solicite bilet de voie de la pedagogul de

serviciu, în legătură cu orice plecare din internat; şi să respecte intervalul orar de pe acesta.

9. Să colaboreze cu administratorul pentru efectuarea mutaţiei pe actul de identitate (viza de flotant).

10. să-şi efectueze zilnic toaleta individuală;

11. să aibă o atitudine cuviincioasă faţă de profesori, părinţi, pedagogi şi colegi;

12. să respecte regulile de protecţie a muncii şi vieţii în internat;

13. la plecarea în vacanţe să efectueze curăţenie generală în cameră şi să restituie integral bunurile primite în stare corespunzătoare;

14. să facă serviciu pe internat;

15. să participe la meditaţiile organizate zilnic;

16. să respecte orele de studiu şi pregătire pentru (lecţii) ore;

17. să respecte regulile PSI.

18. Programul unei zile de lucru(fără sâmbătă şi duminică) este:

  • 6,30 –deşteptarea
  • 6,30-7,15-program administrativ(toaleta de dimineaţă, curăţenie în dormitoare,servirea mesei)
  • 7,15-7,50-pregătirea pentru ore şi mersul la cursuri;
  • 8,00-14,00-cursuri;
  • 14,00-15,00-servirea mesei de prânz
  • 15,00-16,00 program de odihnă ;
  • 16,00-19,00 – program de studiu individual;
  • 19.00-20,00-servirea mesei;
  • 20.00-22,30-program administrativ, lecţii;
  • 22,30-încetarea programulu.

NOTĂ: Joia este curăţenie generală în dormitoare(meditaţia va începe la 16,30).Activităţile vor fi raportate şi la orarul elevului. Programul cadru va fi adaptat în zilele de sâmbătă şi duminică. Activităţile gospodăreşti vor fi stabilite de pedagog împreună cu membrii comitetului de cămin. Personalul şcolii nu răspunde de bunurile personale ale elevilor. Respectarea acestui program este obligatorie.

Art. 4. Elevilor interni le sunt interzise:

1. introducerea sau tolerarea persoanelor străine în internat fără acordul pedagogului sau a conducerii şcolii;

2. introducerea sau consumarea în internat a băuturilor alcoolice, drogurilor, substanţelor halucinogene, fumatul;

3. folosirea reşourilor sau altor aparate electrice, decât cele puse la dispoziţie de administraţie în spaţiile special amenajate;

4. introducerea în internat a substanţelor inflamabile şi toxice;

5. pregătirea preparatelor culinare şi păstrarea alimentelor în camere şi pe ferestre;

6. practicarea jocurilor de noroc;

7. pătrunderea în alte camere fără acordul celor care locuiesc acolo sau în lipsa acestora;

8. părăsirea internatului fără acordul pedagogului de serviciu;

9. lipirea pe pereţii camerelor, pe uşi, ferestre sau dulapuri de fotografii sau decupaje sau scene obscene sau ce contravin bunelor moravuri;

10. schimbarea destinaţiei bunurilor puse la dispoziţie, deteriorarea sau distrugerea lor;

11. folosirea unui limbaj vulgar şi a unei atitudini necorespunzătoare mediului şcolar;

12. aruncarea în jurul internatului sau în spaţiile de folosinţă comună a ambalajelor şi resturilor menajere.

13. efectuarea unor activităţi care perturbă programul de meditaţie.

14. comportamentul necivilizat faţă de ceilalţi elevi cazaţi.

15. înstrăinarea legitimaţiilor.

16. scoaterea din cantină a veselei şi a tacâmurilor.(cazurile speciale vor cere permisiunea pedagogului de serviciu).

Art.5 Sarcinile elevului de serviciu în internat

1. Respectă programul de serviciu stabilit.

2. Nu admite intrarea persoanelor străine în internat.

3. Anunţă pedagogul de serviciu şi elevul căutat de către părinţi ,rude ,prieteni Nu admite intrarea lor în cămin.

4. Nu părăseşte locul de serviciu până nu-şi asigură înlocuitor şi nu are acordul pedagogului.

5. Să aibă un comportament civilizat faţă de toate persoanele cărora li se adresează.

6. Anunţă pedagogul de serviciu de cate ori se produce o deteriorare sau stricăciune a bunurilor comune din internat(geamuri,tâmplărie, instalaţii sanitare ,încuietori etc.)

7. În cazuri de forţă majoră (incendii, cutremur, inundaţie, etc.) anunţă pedagogul de serviciu ,portarul sau oricare alt angajat al instituţiei şi ia unele măsuri imediate de P.S.I.

8. Anunţă pedagogul de serviciu de orice neregulă constatată.

9. Anunţă pedagogul de serviciu de orice situaţie conflictuală apărută între elevii interni ,anunţă personalul de pază.

10.Elevul de serviciu îndeplineşte şi alte responsabilităţi stabilite de conducerea instituţiei/sau a pedagogului.

11. Consemnează într-un registru de procese verbale ,constatările din ziua respectivă şi informează pedagogul de serviciu sau supraveghetorul de noapte.

12. Purtarea însemnului cu specificul elevului de serviciu(banderolă sau ecuson).

Art.6. Norme P.M. şi P.S.I. În conformitate cu Legea 90/1996, N.P.M., N.T.S.M. şi adresei M.E.C. 37953/30.08.1999, precum şi a prevederilor regulamentului şcolar, elevilor interni le sunt interzise:

- Intervenţia sub orice formă la instalaţiile electrice: tablouri electrice, prize, doze, întrerupătoare, etc.

- Utilizarea veiozelor, aparatelor de radio, televizoare cu defecţiuni la cabluri, ştechere etc.

- Folosirea de improvizaţii electrice.

- Folosirea reşourilor, termoplonjoarelor, aerotermelor sau alte aparate electrice ce pot arde instalaţia electrică.

- Folosirea aparatelor de încălzit (numai în situaţii excepţionale şi doar cu acordul conducerii).

- Călcatul lenjeriei în camere, aceasta se va face numai în spaţiile special amenajate (prevăzute cu prize cu împământare şi covoare termoizolante pe jos).

- Căţăratul pe gemuri, burlane de scurgere a apei pluviale, centuri de împământare, etc.

- Urcatul pe acoperişul căminului sau alte suprafeţe situate la înălţime.

- Accesul pe balustrada căminului.

- Rezemarea corpului de balustrade şi coborârea pe balustrade.

- Accesul la hidranţi ,stingătoare.

- Fuga sau îmbulzeala pe holurile căminului.

- Accesul băieţilor pe palierul fetelor şi invers.

- Accesul în alte camere decât cea în care locuieşte, fără aprobarea celor ce locuiesc acolo.

- Încuiatul camerelor pe dinăuntru şi nepermiterea pedagogului sau a supraveghetorului de noapte de a pătrunde în cameră.

- Aruncarea unor obiecte pe geamurile camerelor.

- Elevii au obligaţia de a anunţa pedagogul de serviciu (sau supraveghetorul de noapte) despre orice problemă personală sau colectivă apărută pe timpul şederii sale în cămin.

Evacuarea elevilor din internat, în caz de alarme P.S.I. se va face conform instrucţiunilor planurilor de evacuare existente, în deplină ordine şi disciplină sub supravegherea personalului specializat. Activităţile sportive se vor desfăşura conform graficului şi sub supravegherea personalului abilitat. Competiţiile sportive se vor desfăşura după un program aprobat, cu acordul catedrei de educaţie fizică.

 

III Sancţiuni

Art. 7. Elevii interni care săvârşesc fapte prin care se încalcă dispoziţiile legale în vigoare, inclusiv Regulamentul de ordine interioară, vor fi sancţionaţi în funcţie de gravitatea faptelor şi de repetabilitatea lor.

Art. 8. Sancţiunile care se pot aplica elevilor interni sunt:

a. observaţie individuală;

b. mustrare în faţa clasei, faţa comitetului de internat şi/sau în faţa consiliului clasei sau a consiliului profesoral;

c. mustrare scrisă;

d. retragerea temporară sau definitivă a bursei;

e. eliminarea de la cursuri pe o perioadă de 3-5 zile;

f. eliminare din internat pe o perioadă limitată de timp (5-15 zile);

g. eliminare din internat pe durată nelimitată;

h. exmatricularea cu drept de reînscriere în anul următor în aceeaşi unitate de învăţământ şi în acelaşi an de studiu;

i. exmatricularea fără drept de reînscrierea în aceeaşi unitate de învăţământ;

j. exmatricularea din toate unităţile de învăţământ, fără drept de reînscriere, pe o perioadă de timp.

Art. 9. Sancţiunile prevăzute la art. 8 alin. b,c,d,e,f,g,h,i,j, vor fi comunicate în scris părinţilor, sunt însoţite de scăderea notei la purtare şi de contribuţii pentru dotarea şcolii în cuantum 30-50 lei sau de muncă în folosul şcolii între 4-6 ore.

Art. 10 Sancţiunile prevăzute la art. 8 alin. c,d,e,h,i,j se înregistrează în catalogul clasei precizându-se numărul documentului.

Art. 11. Elevii care primesc sancţiuni prevăzute la art. 8 alin. b,c,d,e,f,g,h,i,j, precum şi faptele săvârşite, vor fi făcute cunoscut tuturor elevilor, în careu.

Art. 12. Încălcarea repetată a prevederilor legale duce la aplicarea unor sancţiuni mai aspre.

Art. 13. Toate sancţiunile aplicate elevilor interni se propun de către pedagog şi/sau diriginte, în baza unui referat şi se hotărăsc în conformitate cu prevederile art. 108-124 din ROFUÎP.

Art. 14. Se sancţionează cu observaţie individuală însoţită de contribuţie pentru dotarea şcolii în valoare de 30lei sau 4 ore de muncă în folosul şcolii abaterile prevăzute la art. 3 alin. 1, 2, 4, 5, 6, 10, 15, 16 , art.4 alin. 5, 7, 11, 12. şi art.6

Art. 15. Se sancţionează cu mustrare în faţa consiliului de internat şi/sau în faţa consiliului clasei sau a consiliului profesoral însoţită de contribuţie pentru dotarea şcolii în valoare de 50 lei sau de 6 ore de muncă în folosul şcolii, încălcarea prevederilor art. 3 alin. 3,9,11,14 şi art.4 alin. 1,2,3,8,9,10 precum şi încălcarea repetată a prevederilor articolelor prevăzute la art. 14.

Art. 16. Se sancţionează cu mustrare scrisă însoţită de contribuţie pentru dotarea şcolii în valoare de 50 lei sau de 6 ore de muncă în folosul şcolii, încălcarea repetată a prevederilor articolelor prevăzute la art. 15.

Art. 17. Se sancţionează cu eliminarea de la cursuri pe o perioadă de 3-5 zile însoţită de muncă zilnică în folosul şcolii pe această perioadă, încălcarea repetată a prevederilor art. 15 precum şi încălcarea prevederilor art. 3 alin. 8,12,13,17 şi art. 4 alin.4

Art. 18. Se sancţionează cu eliminarea din internat pe o perioadă limitată de timp, încălcarea prevederilor art. 3 alin. 7, 17.

Art. 19. Se sancţionează cu eliminarea din internat pe durată nelimitată, încălcarea repetată a prevederilor art. 3, art. 4. şi art.6.

 

 

 

Detalieri privind aplicarea sancțiunilor și scăderea la purtare a elevilor în vederea asigurării unui sistem unitar de evaluare a abaterilor disciplinare


I.Ținuta elevilor


Abaterile

Frecvența abaterii

Sancțiune propusă

Scăderea mediei la purtare cu…

- Tunsoare excentrică
- Cercei la băieți
- Bijuterii excentrice la fete

- Prima abatere
-2 abateri
- Mai mult de 3 abateri

- Observație individuală
- Mustrare scrisă
- retragerea temporară sau definitivă a bursei de merit/ bani de liceu/bursa profesională;
- eliminarea de la cursuri pe o perioadă de 3-5 zile (prezența în Bibliotecă sau cabinetul psihopedagogic)

-1 punct
-2 puncte
-3 puncte

 

- Machiaj excesiv

- Prima abatere
-2 abateri
-Mai mult de 3 abateri

- Observație individuală
- Mustrare scrisă
- retragerea temporară sau definitivă a bursei de merit/ bani de liceu/bursa profesională;
- eliminarea de la cursuri pe o perioadă de 3-5 zile (prezența în Bibliotecă sau cabinetul psihopedagogic)

-1 punct
-2 puncte
-3 puncte

- Pantaloni cu talie joasă, pantaloni trei sferturi, pantaloni scurți, bluze scurte cu expunerea indecentă a unor zone ale corpului

- Prima abatere
-2 abateri
- Mai mult de 3 abateri

- Observație individuală
- Mustrare scrisă
- retragerea temporară sau definitivă a bursei de merit/ bani de liceu/bursa profesională;
- eliminarea de la cursuri pe o perioadă de 3-5 zile (prezența în Bibliotecă sau cabinetul psihopedagogic)

-1 punct
-2 puncte
-3 puncte

II. Comportamentul în cadrul orelor de curs, în timpul pauzelor, înainte și după terminarea programului școlar


Abaterile

Frecvența abaterii

Sancțiune propusă

Scăderea mediei la purtare cu…

- Perturbarea orelor de curs: gesticulări, comentarii, discuţii între elevi (care nu au legătură directă cu sarcinile de învățare)

-Prima abatere
-2 abateri
-Mai mult de 3 abateri

- Observație individuală
- Mustrare scrisă
- retragerea temporară sau definitivă a bursei de merit/ bani de liceu/bursa profesională;
- eliminarea de la cursuri pe o perioadă de 3-5 zile (prezența în Bibliotecă sau cabinetul psihopedagogic)

-1 punct
-2 puncte
-3 puncte

- Vocabular vulgar, gesturi indecente

- Prima abatere
-2 abateri
- Mai mult de 3 abateri

- Observație individuală
- Mustrare scrisă
- retragerea temporară sau definitivă a bursei de merit/ bani de liceu/bursa profesională;
- eliminarea de la cursuri pe o perioadă de 3-5 zile (prezența în Bibliotecă sau cabinetul psihopedagogic)

-1 punct
-2 puncte
-3 puncte

- Nerespectarea curățeniei clasei și a școlii

- Prima abatere
-2 abateri
- Mai mult de 3 abateri

-  Observație individuală
- Observație individuală
- Mustrare scrisă

 

-1 punct
-2 puncte

- Ascunderea adevărului și/ sau facilitarea voită a unor fapte ce contravin regulamentului școlar, săvârșite de ei înșiși sau alți elevi din școală

- Prima abatere
-2 abateri
- Mai mult de 3 abateri

- Observație individuală
- Mustrare scrisă
- retragerea temporară sau definitivă a bursei de merit/ bani de liceu/bursa profesională;
- eliminarea de la cursuri pe o perioadă de 3-5 zile (prezența în Bibliotecă sau cabinetul psihopedagogic)

-1 punct
-2 puncte
-3 puncte

- Implicarea în acțiuni care aduc prejudicii renumelui școlii

- Prima abatere
-2 abateri
-3 abateri

 

 

 

- mai mult de 3 abateri

- Observație individuală
- Mustrare scrisă
- retragerea temporară sau definitivă a bursei de merit/ bani de liceu/bursa profesională;
- eliminarea de la cursuri pe o perioadă de 3-5 zile (prezența în Bibliotecă sau cabinetul psihopedagogic)
- mutarea disciplinară la o clasă paralelă, din aceeaşi şcoală sau din altă unitate de învăţământ preuniversitar
- preavizul de exmatriculare (XI-XII)
- exmatricularea (XI-XII)

-1 punct
-2 puncte
-3 puncte

 

 

 

-4,5,6 puncte

III. Acte de violență


Abaterile

Frecvența abaterii

Sancțiune propusă

Scăderea mediei la purtare cu…

- Certuri, conflicte, ameninţări verbale, injurii, jigniri cu referire la trăsăturile fizice sau psihice ale colegilor.

- Prima abatere
- 2 abateri
- Mai mult de 3 abateri

- Observație individuală
- Mustrare scrisă
- retragerea temporară sau definitivă a bursei de merit/ bani de liceu/bursa profesională;
- eliminarea de la cursuri pe o perioadă de 3-5 zile (prezența în Bibliotecă sau cabinetul psihopedagogic)

-1 punct
-2 puncte
-3 puncte

- Comunicare defectuoasă cu cadrele didactice nerespectarea indicaţiilor, sarcinilor, discuţii în contradictoriu

-Prima abatere
-2 abateri
-3 abateri

 

 

 

-mai mult de 3 abateri

- Observație individuală
- Mustrare scrisă
- retragerea temporară sau definitivă a bursei de merit/ bani de liceu/bursa profesională;
- eliminarea de la cursuri pe o perioadă de 3-5 zile (prezența în Bibliotecă sau cabinetul psihopedagogic)
- mutarea disciplinară la o clasă paralelă, din aceeaşi şcoală sau din altă unitate de învăţământ preuniversitar
- preavizul de exmatriculare (XI-XII)
- exmatricularea (XI-XII)

-1 punct
-2 puncte
-3 puncte

 

 

 

-4,5,6 puncte

- Violenţă fizică : orice act vătămător fizic sau emoţional care are loc în cadrul şcolii sau în perimetrul limitrof şcolii
*pentru manifestările ce au loc în alte spaţii se apelează la serviciul de poliţie locală

- Prima abatere
- 2 abateri
-3 abateri

 

 

 

-mai mult de 3 abateri

- Observație individuală
- Mustrare scrisă
- retragerea temporară sau definitivă a bursei de merit/ bani de liceu/bursa profesională;
- eliminarea de la cursuri pe o perioadă de 3-5 zile (prezența în Bibliotecă sau cabinetul psihopedagogic)
- mutarea disciplinară la o clasă paralelă, din aceeaşi şcoală sau din altă unitate de învăţământ preuniversitar
- preavizul de exmatriculare (XI-XII)
- exmatricularea (XI-XII)

-1 punct
-2 puncte
-3 puncte

 

 

-4,5,6, puncte

- Introducerea și utilizarea în școală a armelor albe și petardelor

-Prima abatere
-2 abateri
-3 abateri

 

 

 

-mai mult de 3 abateri

- Observație individuală
- Mustrare scrisă
 - retragerea temporară sau definitivă a bursei de merit/ bani de liceu/bursa profesională;
- eliminarea de la cursuri pe o perioadă de 3-5 zile (prezența în Bibliotecă sau cabinetul psihopedagogic)
- mutarea disciplinară la o clasă paralelă, din aceeaşi şcoală sau din altă unitate de învăţământ preuniversitar
- preavizul de exmatriculare (XI-XII)
- exmatricularea (XI-XII)

-1 punct
-2 puncte
-3 puncte

 

 

-4,5,6, puncte

- Distrugeri de bunuri ( ale elevilor, ale unităţii şcolare, din alte spaţii publice)

- Prima abatere
-2 abateri
- Mai mult de 3 abateri

RECUPERAREA OBLIGATORIE A BUNURILOR
- Observație individuală
- Mustrare scrisă
- retragerea temporară sau definitivă a bursei de merit/ bani de liceu/bursa profesională;
- eliminarea de la cursuri pe o perioadă de 3-5 zile (prezența în Bibliotecă sau cabinetul psihopedagogic)

 

-1 punct
-2 puncte
-3 puncte

- Furtul de obiecte sau bani

-Prima abatere
-2 abateri
-Mai mult de 3 abateri

RECUPERAREA OBLIGATORIE A BUNURILOR
- Observație individuală
- Mustrare scrisă
- retragerea temporară sau definitivă a bursei de merit/ bani de liceu/bursa profesională;
- eliminarea de la cursuri pe o perioadă de 3-5 zile (prezența în Bibliotecă sau cabinetul psihopedagogic)

 

-1 punct
-2 puncte
-3 puncte

IV. Nerespectarea programului școlii


Abaterile

Frecvența abaterii

Sancțiune propusă

Scăderea mediei la purtare cu…

- Întârzierea nejustificată la orele de curs

- Prima abatere
-2 abateri
-Mai mult de 3 abateri

- Observație individuală
- Mustrare scrisă
- retragerea temporară sau definitivă a bursei de merit/ bani de liceu/bursa profesională;
- eliminarea de la cursuri pe o perioadă de 3-5 zile (prezența în Bibliotecă sau cabinetul psihopedagogic)

 

-1 punct
-2 puncte
-3 puncte

- Părăsirea orelor de curs, fără acordul părinţilor şi fără înştiinţarea unui cadru didactic

- Prima abatere
-2 abateri
- Mai mult de 3 abateri

- Observație individuală
- Mustrare scrisă
- retragerea temporară sau definitivă a bursei de merit/ bani de liceu/bursa profesională;
- eliminarea de la cursuri pe o perioadă de 3-5 zile (prezența în Bibliotecă sau cabinetul psihopedagogic)

-1 punct
-2 puncte
-3 puncte

- Neîndeplinirea corespunzătoare a sarcinilor de serviciu pe clasă şi pe școală

- Prima abatere
-2 abateri
- Mai mult de 3 abateri

- Observație individuală
- Mustrare scrisă
- retragerea temporară sau definitivă a bursei de merit/ bani de liceu/bursa profesională;
- eliminarea de la cursuri pe o perioadă de 3-5 zile (prezența în Bibliotecă sau cabinetul psihopedagogic)

 

-1 punct
-2 puncte

V.Folosirea telefonului mobil în perimetrul școlii


Abaterile

Frecvența abaterii

Sancțiune propusă

Scăderea mediei la purtare cu…

- Utilizarea telefonului mobil pe timpul orelor de curs

-  Prima abatere
-2 abateri
- Mai mult de 3 abateri

- Observație individuală
- Mustrare scrisă
- retragerea temporară sau definitivă a bursei de merit/ bani de liceu/bursa profesională;
- eliminarea de la cursuri pe o perioadă de 3-5 zile (prezența în Bibliotecă sau cabinetul psihopedagogic)
   Telefonul va fi confiscat până la venirea părinților la școală.

-1 punct
-2 puncte
-3 puncte

VI.Consumul de alcool, tutun sau alte substanțe dăunătoare sănătății


Abaterile

Frecvența abaterii

Sancțiune propusă

Scăderea mediei la purtare cu…

- Fumatul, consumul de băuturi alcoolice, consumul de energizante, consumul de alte substanţe periculoase pentru sănătate

- Prima abatere
-2 abateri
- Mai mult de 3 abateri

- Observație individuală
- Mustrare scrisă
- retragerea temporară sau definitivă a bursei de merit/ bani de liceu/bursa profesională;
- eliminarea de la cursuri pe o perioadă de 3-5 zile (prezența în Bibliotecă sau cabinetul psihopedagogic

-1 punct
-2 puncte
-3 puncte

Abaterile repetate vor conduce la sancțiuni mai severe conform regulamentului școlar și cumularea scăderii mediei la purtare.


Joomla!. XHTML and CSS.