Anunţ organizare concurs ocupare posturi PAZNIC

ANUNȚ

 

Concurs pentru ocuparea a două posturi vacante de

Paznic – studii medii, 2 norme întregi

Publicat azi, 25.02.2020, ora 10

 

Având în vedere:

 

 LICEUL TEHNOLOGIC “FERDINAND I”  RM. VÂLCEA organizează  concurs/examen pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a două posturi contractuale  vacante de PAZNIC, în data de 19 martie  2020, ora  09,00.

 

I. CONDIȚIILE SPECIFICE NECESARE ÎN VEDEREA PARTICIPĂRII LA CONCURS ȘI A OCUPĂRII FUNCȚIEI CONTRACTUALE:

a)      Studii medii – studii liceale finalizate

b)      Vechime în învăţământ/muncă: fără condiții referitoare la vechimea în muncă.

 

II. CONDIŢII GENERALE DE PARTICIPARE LA CONCURS

 a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba romană, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

III. DOCUMENTE DE ÎNSCRIERE

 1. Cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
 2. Copie a actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. Copie a certificatului de naștere;
 4. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări: atestat eliberat de poliție și certificat de absolvire a cursului de calificare profesională (PAZNIC)
 5. Copie a carnetului de muncă/extras REVISAL;
 6. Cazier judiciar;
 7. Adeverință pentru integritate comportamentală conform Legii nr. 118/2019
 8. Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, care conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
 9. Curriculum vitae – model European.

 

Notă: Actele prevăzute la punctele  2 - 5 vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

  

IV. BIBLIOGRAFIE

 1. Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr. 5.079/31.08.2016;
 2. Legea 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată 2014 – Capitolul II – Drepturile copilului;
 3. Legea nr. 319/2006 – Legea privind securitatea și sănătatea în muncă – Capitolul IV – Obligațiile lucrătorilor
 4. Legea nr. 307/2006 – Legea privind apărarea împotriva incendiilor, Secțiunea a 6-a: Obligațiile administratorului, conducătorului instituției, utilizatorului și salariatului;
 5. Legea nr. 333 din 8 iulie 2003, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor;
 6. Hotărârea nr. 301 din 11 aprilie 2012, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor.

 

V. ETAPELE CONCURSULUI

1. Selecția dosarelor de înscriere

2. Probă scrisă

3. Interviu

Pentru probele concursului punctajele se stabilesc după cum urmează:

a) pentru proba scrisă punctajul este de maximum 100 de puncte; (Sunt declaraţi admişi la proba scrisă candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte)

b) pentru interviu punctajul este de maximum 100 de puncte. (Sunt declaraţi admişi la interviu candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte)

 

VI. Graficul de desfăşurare a concursului şi dispoziţii finale

 

 

Etapa de concurs

Data /perioada

1.Selecția dosarelor de înscriere

 

Depunerea dosarelor de concurs

27 februarie – 13 martie 2020, între orele 8,00 – 14,00

Afișarea rezultatului pentru etapa 1 a concursului

16 martie  2020 orele 9,00

Depunerea   contestațiilor cu privire la selecția dosarelor

16 martie 2020 orele 9,00 – 12,00

Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor

16 martie 2020 orele 12,00 – 13,00

2. Proba scrisă

19 martie 2020 ora  09,00 

Afișarea rezultatelor probei scrise a concursului

19 martie ora  12,00 

Depunerea   contestațiilor la proba scrisă

19 martie  orele  12,00 - 13,00 

Soluționarea contestațiilor la proba scrisă

19 martie orele  13,00 – 14,00

Afișarea rezultatelor finale la proba scrisă

19 martie ora 14,00

3. Interviu

19 martie  orele 14,00

Depunerea   contestațiilor la proba de interviu

19 martie orele  15,30

Afișarea rezultatelor finale

19 martie ora 16,00