real estate menu left
real estate menu right

Educația ne unește

Anunţ organizare concurs Îngrijitor

ANUNȚ

 

Concurs pentru ocuparea postului vacant de

ÎNGRIJITOR – studii medii, 1 normă întreagă

 

Având în vedere:

 • Legea Educaţiei Naționale Nr. 1/ 2011, cu modificările și completările ulterioare
 • HG. nr. 286/23 martie 2011 privind Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractual și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

 

LICEUL TEHNOLOGIC "FERDINAND I" RM. VÂLCEA organizează concurs/examen pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului contractual vacant de ÎNGRIJITOR I M, în data de 13 august 2019, ora 09,00.

 

I. CONDIȚIILE SPECIFICE NECESARE ÎN VEDEREA PARTICIPĂRII LA CONCURS ȘI A OCUPĂRII FUNCȚIEI CONTRACTUALE:

 •  Studii medii, fără condiții referitoare la vechimea în muncă

 

II. CONDIŢII GENERALE DE PARTICIPARE LA CONCURS

 

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba romană, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

 

III. DOCUMENTE DE ÎNSCRIERE

 1. Cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
 2. Copie a actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. Copie a certificatului de naștere;
 4. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 5. Copie a carnetului de muncă/extras REVISAL;
 6. Cazier judiciar;
 7. Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, care conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
 8. Curriculum vitae – model European.

 

Notă: Actele prevăzute la punctele  2 - 5 vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 

IV. TEMATICA ȘI  BIBLIOGRAFIE

 

Tematica  necesară în vederea susţinerii concursului

 1.         Norme de igienă la unităţile de folosinţă publică

2.         Reguli de efectuare a curățeniei în instituția de învățământ

3.         Securitate și sănătate în muncă  și PSI.

4.         Drepturile și obligațiile personalului din învățământ

 

Bibliografie

 1. Legea nr. 319/2006 – Legea privind securitatea și sănătatea în muncă – Capitolul IV – Obligațiile lucrătorilor
 2. Legea nr. 307/2006 – Legea privind apărarea împotriva incendiilor, Secțiunea a 6-a: Obligațiile administratorului, conducătorului instituției, utilizatorului și salariatului;
 3. ORDIN Nr. 536 din 23 iunie 1997 pentru aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei -  Capitolul 6  Norme de igienă la unităţile de folosinţă publică, art. 48 – 59
 4. 4.      Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr. 5.079/31.08.2016 – prevederile privind drepturile și obligațiile personalului din învățământ.

 

V. ETAPELE CONCURSULUI

1. Selecția dosarelor de înscriere

2. Probă scrisă

3. Interviu

Pentru probele concursului punctajele se stabilesc după cum urmează:

a) pentru proba scrisă punctajul este de maximum 100 de puncte; (Sunt declaraţi admişi la proba scrisă candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte)

b) pentru interviu punctajul este de maximum 100 de puncte. (Sunt declaraţi admişi la interviu candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte)

 

VI. Graficul de desfăşurare a concursului şi dispoziţii finale

  • Dosarele de înscriere la concurs se depun la secretariatul LICEUL TEHNOLOGIC “FERDINAND I”  RM. VÂLCEA în perioada 22  iulie  – 2 august decembrie orele 8,00 – 12,00.
  •  Informaţii suplimentare se pot obţine la tel. 0350401693 sau la secretariatul școlii.
  •  Concursul va avea loc la sediul LICEUL TEHNOLOGIC FERDINAND I RM. VALCEA, Str. Aleea Teilor nr. 1 Rm. Vâlcea, conform graficului:

 

Etapa de concurs

Data /perioada

1.Selecția dosarelor de înscriere

 

Depunerea dosarelor de concurs

22 iulie – 2 august 2019, între orele 8,00 – 12,00

Afișarea rezultatului pentru etapa 1 a concursului

6  august  2019 orele 9,00

Depunerea   contestațiilor cu privire la selecția dosarelor

6  august 2019 orele 9,00 – 12,00

Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor

6  august 2019 orele 12,00 – 13,00

2. Proba scrisă

13  august 2019 ora  09,00 

Afișarea rezultatelor pentru etapa 2 a concursului

13 august 2019 ora  12,00 

Depunerea   contestațiilor la proba scrisă

13  august 2019 orele  12,00 - 13,00 

Soluționarea contestațiilor la proba scrisă

13  august 2019 orele  13,00 – 14,00

Afișarea rezultatelor finale la proba scrisă

13  august 2019  ora 14,00

3. Interviu

13 august orele 14,00

Depunerea   contestațiilor la proba de interviu

13 august orele  15,30

Afișarea rezultatelor finale

13 august ora 16,00


Joomla!. XHTML and CSS.