Proiectul judeţean al "Săptămânii educaţiei globale"

Proiectul judetean al ”Săptămânii Educaţiei Globale “

“HRANĂ PENTRU TOŢI”

MOTTO:      ”Eşti elev şi bine-ar fi
Să alegi cât mai atent
Ce mănânci tu zi de zi
Ca să creşti inteligent !”

Slogan: Să fie hrana leac!

Argument
Printr-un Acord al Consiliului Europei, s-a instituit Centrul Nord – Sud, denumit oficial Centrul European pentru Interdependenţă şi Solidaritate. Deschis la Lisabona în anul 1990 acesta reuneşte 36 state. În prezent, Centru Nord – Sud s-a aliat Directoratului Consiliului Europei pentru Educaţie, Cultură, Tineret şi Sport. Activitatea Centrului Nord – Sud se bazează pe trei principii: dialog, parteneriat şi solidaritate. Centrul Nord – Sud a iniţiat Programul european Educaţia Globală .În concepţia centrului, educaţia globală  cuprinde: educaţia pentru dezvoltare, educaţia pentru drepturile omului, educaţia pentru durabilitate, educaţia pentru pace şi prevenirea conflictelor şi educaţia interculturală. Urmăreşte promovarea şi interiorizarea valorilor, ca: respect, libertate, drept, pace, egalitate, solidaritate, prin formarea şi externalizarea unor atitudini de auto-respect, respect pentru ceilalţi, interes pentru probleme globale, abordare critică, implicare şi acţiune constructivă, responsabilitate socială. Educaţia globală defineşte o abordare educaţională pozitivă şi integrată al cărei scop este acţionarea în vederea  asigurării condiţiilor instaurării unei lumi durabile şi sigure pe baza analizării problemelor sociale şi economice, a diversităţii culturale şi a strategiilor de instituire a păcii.
Momentul de referinţă al programului îl reprezintă Săptămâna Educaţiei Globale, organizată anual în a treia săptămână din luna noiembrie. Acesta este proiectat ca  un punct de start al activităţilor de educaţie globală care se recomandă a se derula de-a lungul unui an, nu ca acţiuni izolate, în vederea asigurării eficienţei. Tema Săptămânii Educaţiei Globale 2008(14-22 nov) este”Hrana pentru toţi” .

DATELE GENERALE
Grupuri ţintă:

- elevi
-  părinţi
- cadre didactice
- nutriţionişti

Perioada de derulare a proiectului : 14 noiembrie 2009  -8 decembrie 2009

Beneficiari direcţi: -elevii şcolii  implicaţi în proiect

Beneficiari indirecţi:
- cadre didactice;
- familiile copiilor ;
- comunitatea locală

Parteneri:

- Inspectoratul  Şcolar Vâlcea
- Direcţia de Sănătate Publică, Vâlcea
- Oficiul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor      
-  Inspectoratul Şcolar al Judeţului Vâlcea
- Mass-media locală

Loc de desfăşurare: - sala de clasă "EUROPA CLUB"

TEMATICA ACTIVITĂŢILOR DERULATE ÎN  “SĂPTĂMÂNA EDUCAŢIEI GLOBALE”
(14-22 noiembrie)

1.”Noi mâncăm ca să trăim! “
- Dar noi ce mâncăm gândim?”- 30/10/2009;

- Lansarea proiectului; mediatizarea proiectului în şcoală şi comunitate; realizarea unui rezumat al proiectului printr-o proiecţie în Power Point ;invitarea partenerilor proiectului, a cadrelor didactice colaboratoare, a grupului ţintă şi a mass mediei locale.
- Concurs – 14/11/2009;

- Realizarea de către echipajele claselor participante la proiect, a unor portofolii respectând tematica proiectului, care să cuprindă:
Desen(2) realizate in format A4 si înrămate(paspartu);
Eseuri (print color si format electronic); Lucrarea va avea maxim 5 pagini, redactate cu font Times New Roman, caracter 12, la un rând si jumătate si poate fi însoţită de imagini, fotografii, studii de caz etc;
Calculul valorilor energetice pentru produsele alimentare din bucătărie(format A4 sau CD).

Lucrările vor fii trimise la  preşedintele Consiliului elevilor şcolii.
-“ Pentru o hrană sănătoasa!” – 14/11/2009; - prezentarea sloganului fiecărui echipaj participant la proiect, mascota, reclama la un aliment bio pentru elevi, fluturaşi, postere si ecusoane tematice;

2. „Cetăţeanul european şi stilul de viaţă sănătos “

- “Tânărul sănătos şi alimentaţia corectă „ -prezentări în power point ,filme de scurt metraj realizate de elevii implicaţi în proiect urmărind tema impusă de proiect.19/11/2009
- ”Alimentatia o poarta deschisă sănătăţii “- activitate de comunicare şi informare susţinută de dr. Gîndăcioiu Cristina, medic pentru promovarea sănătăţii. 18/11/2009
- Ore de consiliere şi orientare cu tema –“Tânărul sănătos şi alimentaţia corectă”

REZULTATE AŞTEPTATE

- cunoaşterea obiectivelor proiectului şi participarea conştientă la realizarea lor a
membrilor grupului ţintă ;
- creşterea gradului de conştientizare a grupului ţintă faţă de importanţa unei alimentaţii sănătoase;
- antrenarea comunităţii în cunoaşterea şi respectarea cadrului legislativ privind protecţia consumatorului ;
MODALITATEA DE MONITORIZARE SI EVALUARE A REZULTETELOR PROIECTULUI
- respectarea termenelor de către toţi partenerii implicaţi în proiect ;
- observaţii pe parcursul derulării proiectului ;
- cantitatea si calitatea produselor estimate ;
- schimbarea comportamentelor apărute în cadrul grupurilor ţintă ;
Consilier educativ,
Prof. Preoteasa Ana Maria

p1
p2
p3
p4
p5
p6
p7
p8
1/8 
start stop bwd fwd