real estate menu left
real estate menu right

Site-ul oficial al Liceului Tehnologic "Ferdinand I" Rm. Vâlcea

Anunt organizare concurs ocupare post vacant de secretar

 

ANUNȚ

 

Concurs pentru ocuparea postului vacant  de

Secretar în învățământul preuniversitar – studii superioare,

, 1 normă întreagă

 

Având în vedere:

 • Legea Educaţiei Naționale Nr. 1/ 2011, cu modificările și completările ulterioare
 • HG. nr. 286/23 martie 2011 privind Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractual și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

 

 

LICEUL TEHNOLOGIC “FERDINAND I”  RM. VÂLCEA organizează  concurs  pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului vacant de SECRETAR  în învățământul preuniversitar – studii superioare, în data de 18 noiembrie  2020, ora  09,00.

 

I. CONDIȚII SPECIFICE  necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 

a)     absolvirea  unei instituţii de învăţământ superior;

b)     vechime în domeniul/specialitatea postului: nu se solicită

c)     vechime în muncă – minimum 5 ani.

 

II. CONDIŢII GENERALE DE PARTICIPARE LA CONCURS

 

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba romană, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

 

III. DOCUMENTE DE ÎNSCRIERE

 1. Cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
 2. Copie a actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. Copie a certificatului de naștere
 4. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum si copiile documentelor care atesta îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 5. Copie a carnetului de muncă/extras REVISAL;
 6. Cazier judiciar;
 7. Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, care conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
 8. Curriculum vitae – model European.

 

Notă: Actele prevăzute la punctele  2 - 5 vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 

 

IV. TEMATICĂ ȘI BIBLIOGRAFIE

 

Tematica de concurs

 1. Organizarea şi funcţionarea sistemul naţional de învăţământ preuniversitar;
 2. Actele de studii şi documentele şcolare în învăţământul preuniversitar;
 3. Cunoştinţe de legislaţie privind emiterea și evidența deciziilor, a adreselor oficiale şi a adeverinţelor;
 4. Arhivarea și circuitul documentelor;
 5. Protejarea informaţiilor clasificate: definiţii, informaţii cu caracter de secret de serviciu;
 6. Protejarea datelor cu caracter personal;
 7. Utilizarea în activitățile de secretariat  a tehnologiei informaţiei și comunicațiilor (navigarea în Internet, căutarea informațiilor în Internet, utilizare email, operare PC, utilizarea programelor Word, Excel, Powerpoint);

 

Bibliografie

 1. Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011 cu modificările și completările ulterioare;
 2. OMEC nr. 5.447/31.08.2020  Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar
 3. OMENCȘ nr. 3844/24.05.2016 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii şi al documentelor gestionate de unităţile de învăţământ preuniversitar;
 4. OMEN 4005/2018 pentru modificarea Regulamentului privind regimul actelor de studii şi al documentelor şcolare gestionate de unităţile de învăţământ preuniversitar;
 5. Legea 16/1996 Legea Arhivelor Naţionale;
 6. Legea nr. 363/28 decembrie 2018 privind protecţia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autorităţile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale şi combaterii infracţiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative şi de siguranţă, precum şi privind libera circulaţie a acestor date;
 7. OMECTS nr. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat;
 8. Ordinul nr. 5085/2019 pentru modificarea și completarea anexei la OMECTS Nr. 5.576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat;
 9. Legea nr.554/12.10.2001 privind liberul acces la informațiile de interes public și Norme Metodologice din 07.02.2002
 10. H.G.286/2011 si H.G 1027/2014 privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a condițiilor de promovare în grade sau trepte profesionale a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

 

 V. ETAPELE CONCURSULUI

1. Selecția dosarelor de înscriere

2. Probă scrisă

3. Interviu

Pentru probele concursului punctajele se stabilesc după cum urmează:

a) pentru proba scrisă punctajul este de maximum 100 de puncte; (Sunt declaraţi admişi la proba scrisă candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte)

b) pentru interviu punctajul este de maximum 100 de puncte. (Sunt declaraţi admişi la interviu candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte)

 

VI. Graficul de desfăşurare a concursului şi dispoziţii finale

 

 •  Dosarele de înscriere la concurs se depun la secretariatul LICEUL TEHNOLOGIC “FERDINAND I”  RM. VÂLCEA în perioada 27 octombrie – 10 noiembrie  între orele 8,00 – 12,00.
 •  Informaţii suplimentare se pot obţine la tel. 0350401693 sau la secretariatul școlii.
 •  Concursul va avea loc la sediul LICEUL TEHNOLOGIC FERDINAND I RM. VALCEA, Str. Aleea Teilor nr. 1 Rm. Vâlcea, conform graficului:

 

Etapa de concurs

Data /perioada

1.Selecția dosarelor de înscriere

 

Depunerea dosarelor de concurs

27 octombrie – 10 noiembrie  între orele 8,00 – 12,00

Afișarea rezultatului selecției de dosare

12 noiembrie 2020 orele 10,00

Depunerea   contestațiilor cu privire la selecția dosarelor

12 noiembrie 2020 orele 10,00 – 13,00

Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor

12 noiembrie 2020 orele 13,00 – 15,00

2. Proba scrisă

18 noiembrie ora  09,00 

Afișarea rezultatelor la proba scrisă

18 noiembrie ora  14,00 

Depunerea   contestațiilor la proba scrisă

18 noiembrie orele  14,00 – 15,00

Soluționarea contestațiilor la proba scrisă

18 noiembrie orele  15,00 – 16,00

Afișarea rezultatelor finale la proba scrisă

18 noiembrie ora 16,00

3. Interviu

18 noiembrie orele 16,00

Depunerea   contestațiilor la proba de interviu

18 noiembrie orele  17,30

Afișarea rezultatelor finale

18 noiembrie ora 18,00

 

 

 

Search

Vizitatori

Avem 12 vizitatori și nici un membru online

Joomla!. XHTML and CSS.